Kategoriler

Yoldan İhdas Haritaları

Kategori: Kadastro İşlemleri (Kontürollük)

a) Tanım

 “İmar plânı uygulaması sırasında kapanan yol ve yol fazlalıkları nedeniyle oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır” şeklinde tanımlanmıştır.

Yoldan ihdası şu şekilde tanımlamak mümkündür;

Yoldan İhdas; Evveliyatı yol olmasına karşın, imar plânı gereği kapanan yolların, imar plânındaki amacına uygun olacak şekilde kullanılmak üzere, ait olduğu adanın son parsel numarası altında, – 2644 sayılı Tapu Yasasının 21’inci maddesi gereğince, belediye sınırları içinde belediye, dışında ise köy tüzel kişiliği adına, – tapu kütüğünün müstakil bir sayfasına kaydedilmesidir.

2019/13 sayılı genelge gereğince yoldan ihdas işlemi, haritası ilgilisi tarafından serbest harita mühendisine yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken işlemlerdendir.

Buna göre yoldan ihdas edilecek kısmın haritası, serbest harita mühendisi tarafından yapılması gerekmektedir.

Yoldan ihdas; teknik yönü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir. 

Yoldan ihdas haritasının imar mevzuatına uygunluğu onaylattırılır. (Onay mercii; işleme konu parsel belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediye encümeni; mücavir alan dışında ise il özel idaresidir.)

Bu onay sonrası hazırlanan ihdas dosyasının teknik kontrolünün yapılması için, yüklenici mühendis aracılığıyla, kadastro müdürlüğüne başvurulur.

b) Başvuruda bulunacak belgeler

1) Değişiklik Haritaları Yapım ve Kontrol Bilgileri (Ek-10),

2) Belediye/il encümen kararının onaylı örneği ve bu kararla ilgili onaylı belgeler,

3) Büro tescil belgesi,

4) İşlemin yüklenici serbest çalışan mühendis tarafından yapılması halinde; Tip sözleşme, sözleşmeye ilişkin damga vergisinin ödendiğine dair belge, T. C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı Sayı : 32381507-010.06.01-E. 4259490 08/11/2019 Konu : Talebe Bağlı İşlemler ile Tescile Konu Harita ve Planların Yapımı ve Kontrolü Genelgesi Dikmen Cad. No:14 06100 Bakanlıklar / ANKARA Bilgi için:Teknik İnceleme Birimi Telefon: (0 312) 551 41 12 Faks: (0 312) 413 64 02 Kadastro Dairesi Başkanlığı www.tkgm.gov.tr 63/88 Telefon: (0 312) 551 41 12

5) (06/02/2020 tarihli ve E.477356 sayılı Olur ile değişik fıkra) 2863 Sayılı Kanun kapsamında tespit edilmiş sınırlar içerisinde kalan ihdas işleminde, ihdas işlemiyle yeni oluşacak parselin tapu kaydına konulacak belirtmenin hangi nitelikte olduğuna (Sit/korunma alanı gibi) ilişkin ilgili idaresinin uygun görüş yazısı veya Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı bulunan alanlarda 2863 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasınca kurulmuş olan Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosunun (KUDEB) uygunluk görüşü ve bu görüşün encümen kararında belirtilmiş olması aranır.

6) Yeni tesis edilen yer kontrol noktaları ölçü ve koordinat hesapları, röper krokileri, mevcut yer kontrol noktaları ve koordinatları,

7) Rölöve ölçü krokisi,

8) Yer kontrol noktaları, parsel köşe noktaları koordinatları ile TAKBİS’e uyumlu CAD tabanlı yoldan ihdas haritasının bulunduğu WORM-CD,

9) GNSS GZK ölçmelerinde orijinal veri kayıt dosyası ve çizelge,

10) Yüzölçümü hesabı,

11) İmar planı olan yerlerde durum haritası,

12) Tescil bildirimi,

13) Kontrol belgeleri ve kontrol raporu,

14) (26/12/2019 tarihli ve E.4922678 sayılı Olur ile fıkra numarasında düzeltme) Teknik bilgi ve belgelerin döner sermaye bedeli ve döner sermaye kontrollük hizmet bedelinin tahsilinin sağlanmış olduğu sistem üzerinden kontrol edilir. Döner sermaye bedeli yönüyle yasal muafiyetlere uy

Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:136/5 İZMİT/KOCAELİ
0 262 321 94 53
izmitlihkab@gmail.com
www.izmitlihkab.com ©
X